POJ 1948 Triangular Pastures

题目描述:

给最多40根木棍,每根长度不超过40,
要用完所有的木棍构成面积最大的三角形,
求出最大的面积。

算法核心

二维01背包

使用到海伦公式

已知三角形的三边长度a,b,c,求面积
S=√[p(p-a)(p-b)(p-c)]
而公式里的p为半周长:
p=(a+b+c)/2

分析:

用dp[i][j][k]表示到第i根木棒能否摆出边长分别为j,k的三角形
易得

dp[i][j][k] = dp[i-1][j-x[i]][k]|dp[i-1][j][k-x[i]]|dp[i-1][j][k];

简单的
空间压缩,化为二维dp,注意:这里每根木棒只能使用一次,
是01背包,要倒着扫(刚开始错在这里了。。。)

Answer

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
constint N =801;
bool dp[N][N];//dp[i][j]表示取两边分别为i,j可达
int x[N];
int main()
{
 int n;
 while(scanf("%d",&n)!=EOF)
 {
 int i,j,k;
 int sum =0;
 for(i=0;i<n;i++)
 {
  scanf("%d",&x[i]);
  sum+=x[i];
 }

 memset(dp,false,sizeof(dp));
 dp[0][0]=true;
 int half = sum>>1;
 for(i=0;i<n;i++)
  for(j=half;j>=0;j--)
  for(k=j;k>=0;k--)
  {
   if(x[i]<=j)
   dp[j][k]|=dp[j-x[i]][k];
   if(k>=x[i])
   dp[j][k]|=dp[j][k-x[i]];
  }
    double ha = sum/2.0;
  double ans =-1;
  for(i=0;i<half;i++)
   for(j=0;j<=i;j++)
   {
   if(dp[i][j])
   {
    k=sum-i-j;
    if(i+j>k&&i+k>j&&k+j>i)
    {
    double temp = ha*(ha-i)*(ha-j)*(ha-k);
    if(temp>ans)ans=temp;
    }
   }
   }

   intout;
   if(ans<0)out=-1;
    else
   out= (int)(sqrt(ans)*100);
 
  printf("%d\n",out);
 }
 return0;
}